Huawei Ultra low stick K3771/Windows 7

Huawei Ultra low stick K3771

Getting started - Huawei Ultra low stick K3771/Windows 7

Assembling your USB modem