Huawei Ultra low stick K3771/Windows Vista

Huawei Ultra low stick K3771

Getting started - Huawei Ultra low stick K3771/Windows Vista

Assembling your USB modem